Opci i posebni uvjeti sudjelovanja na Splitskom zimskom akvarelu na Rivi 2019-2020 F drugi krug

Opci i posebni uvjeti sudjelovanja na Splitskom zimskom akvarelu na Rivi 2019-2020 F drugi krug

OPĆI I POSEBNI UVJETI sudjelovanja na manifestaciji „Advent u Splitu - Zimski akvarel 2019./2020. godine“ – DRUGI KRUG

za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga
na manifestaciji „ Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“

POZIV

I.

Spalatum D.M.C. d.o.o. kao zakupodavac na  manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“, poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za izlaganje, prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na Adventu u Splitu – Zimskom akvarelu 2019./2020. godine,  u razdoblju od 30. studenog 2019. do 02. siječnja 2020. godine na Rivi i Đardinu. Izlaganje, prodaja i prezentacija obuhvaća sljedeće:  božićni proizvodi, knjige i multimediju, dizajnirane suvenire i poklone, autohtone proizvode , gastro ponudu, prezentacije turističkih zajednica, županija, gradova, općina i  obrtničkih komora.

 

II.

Zainteresirani ponuditelji dužni su preuzeti dokumentaciju za dostavljanje ponude temeljem ovog poziva na web adresama Spalatum D.M.C. d.o.o.  www.spalatum-dmc.hr   ili Turističke zajednice Grada Splita www.visitsplit.com zaključno s danom 21. studenoga 2019. godine u 12:00 sati .

Ponude se podnose u vremenskom razdoblju od 15.11. do 21.11.2019.godine u 12:00 sati.

Ponuditelji su dužni dostaviti svoju ponudu s prihvaćenim općim i posebnim uvjetima u organizaciji Adventa u Splitu – Zimskog akvarela 2019./2020.godine ,  s traženom dokumentacijom najkasnije do 21. studenoga 2019. godine u 12:00 sati  putem pošte ili neposredno u prostorije Spalatum D.M.C.-a d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21000 Split, u periodu od 09:00 do 15:00 radnim danom . Do navedenog sata i dana , ponuda mora biti zaprimljena , bez obzira na način dostave.

Pravo na podnošenje ponuda i sudjelovanje na manifestaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave dokaz o registriranoj djelatnosti, uredno popune i dostave Ponudu za sudjelovanje uz opis sadržaja izložbenog programa za koju daju ponudu, prihvate opće i posebne uvjete u organizaciji Adventa u Splitu Zimskog akvarela  2019./2020.godine  i dostave traženu dokumentaciju u prostorije Spalatuma D.M.C.- a d.o.o , do naprijed navedenog roka bilo osobno ili poštom.

Otvaranje ponuda će biti javno u prostorijama Spalatum D.M.C.-a d.o.o. , na adresi Kralja Zvonimira 14 (11. kat) , 21000 Split , dana 21.11.2019.godine. u 12:00 sati , do kojeg trenutka moraju biti fizički dostavljene sve ponude.

Odluku o prihvatu ponude donosi Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na Advent u Splitu Zimskom akvarelu 2019./2020.godine,  a zakupodavac – Spalatum D.M.C. d.o.o. će odluku o izboru objaviti na web stranicama Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr  i Turističke zajednice Grada Splita  www.visitsplit.com do kraja dana  21. studenog 2019. godine.

 

III.

Ponude koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u traženom obliku i sadržaju ili nisu dostavljene u propisanom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u program izlaganja, prezentacije i prodaje proizvoda i usluga na Adventu u Splitu – Zimskom akvarelu  2019./2020.godine.

OPĆI UVJETI
 1. Ovim Općim uvjetima propisuje se postupak javnog poziva za sudjelovanje i izlaganje na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski  akvarel 2019./2020. godine“; uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje sudjeluju temeljem poziva; uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje sudjeluju kao izlagači na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski akvarel  2019./2020. godine“ , radi izlaganja, prezentacije i prodaje svojih proizvoda ili usluga; ostala prava i obveza stranaka.

 

 1. Manifestacija „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“;    traje u razdoblju 30. studenog 2019. do 02. siječnja 2020. godine na Rivi i Đardinu, prema dnevnom rasporedu održavanja manifestacije.

 

 1. Pravo sudjelovanja na Adventu u Splitu – Zimskom akvarelu 2019./2020. godine, imaju sve fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću na području Republike Hrvatske, a čija ponuda bude prihvaćena i koje s zakupodavcem  sklope Ugovor o sudjelovanju i izlaganju na manifestaciji „ Advent u Splitu – Zimski  akvarel 2019./2020. godine“; (dalje u tekstu: Ugovor), te ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovim općim i posebnim uvjetima.

 

 1. Pod javnom površinom u smislu ovih Općih uvjeta podrazumijeva se dio javne površine na kojoj je postavljen objekt montažnog tipa (dalje u tekstu: objekt). Iznimno od prethodne odredbe javnom površinom koja se daje u zakup smatrati će se i prostor u okolini predmetnog objekta, kako je to određeno Nacrtom iz točke 5. ovih uvjeta, pod uvjetom i na način kako će to biti utanačeno Ugovorom koji će biti sklopljen sa pojedinim izlagačem.

 

 1. Svi objekti su ucrtani u Nacrtu u prilogu ove dokumentacije, zajedno s tehničkim karakteristikama pojedinog objekta i opreme koja se nudi uz isti,  koji Nacrt čini sastavni dio ovih općih uvjeta.

 

 1. Objekti  su označeni pripadajućim slovom i brojem za kućice, osim dječjih zabavnih naprava – vagona vlakića ,  kako slijedi:

 

–      Objekt tipa H (trgovina) RIVA– u nacrtu označeni sa H3 – su objekti namijenjeni izlaganju i prodaji proizvoda i usluga, čija je oprema opisana u tehničkim karakteristikama, a početna zakupnina iznosi 17.600 kuna uvećana za iznos PDV-a, u koju je uključen priključak električne energije snage do 3 KWh. . Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez odobrenja zakupodavca, a u slučaju da to isti učini, zakupodavac istome može uskratiti dano odobrenje za izlaganje , prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na manifestaciji Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019/2020. godine. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta bit će najveći ponuđeni iznos zakupnine.

 

–      Objekt tipa GA (ugostiteljstvo) RIVA – u nacrtu označeni brojevima G1 do G2 – su objekti namijenjeni izlaganju i prodaji proizvoda i pružanju usluga u gastronomskoj ponudi sajma, čija je oprema opisana u tehničkim karakteristikama , a početna zakupnina iznosi 50.000 kuna uvećana za iznos PDV-a, a u koju je uključen priključak električne energije snage do 5 KWh, trošak glazbenog programa koji će biti organiziran od strane zakupodavca i mogućnost postavljanja maksimalno 10 ugostiteljskih garnitura. Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez odobrenja zakupodavca, a u slučaju da to isti učini , zakupodavac istome može uskratiti dano odobrenje za izlaganje , prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na manifestaciji Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019/2020. godine. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta bit će najveći ponuđeni iznos zakupnine.

 

–      Objekt  tipa  GB  (ugostiteljstvo)  RIVA–  u  nacrtu  označeni  brojevima  G8  –  su  objekti namijenjeni izlaganju i prodaji proizvoda i pružanju usluga u gastronomskoj ponudi sajma, čija je oprema opisana u tehničkim karakteristikama , a početna zakupnina iznosi 45.000 kuna uvećana za iznos PDV-a, a u koju je uključen priključak električne energije snage do 5 KWh, trošak glazbenog programa koji će biti organiziran od strane zakupodavca  i mogućnost postavljanja maksimalno 10 ugostiteljskih garnitura. Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez odobrenja zakupodavca, a u slučaju da to isti učini , zakupodavac istome može uskratiti dano odobrenje za izlaganje , prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na manifestaciji Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019/2020. godine. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta bit će najveći ponuđeni iznos zakupnine.

 

–      Objekt tipa GC (ugostiteljstvo) RIVA– u nacrtu označeni brojevima G9 do G11 – su objekti namijenjeni izlaganju i prodaji proizvoda i pružanju usluga u gastronomskoj ponudi sajma, čija je oprema opisana u tehničkim karakteristikama , a početna zakupnina iznosi 40.000 kuna uvećana za iznos PDV-a, a u koju je uključen priključak električne energije snage do 5 KWh, trošak glazbenog programa koji će biti organiziran od strane zakupodavca i mogućnost postavljanja maksimalno 10 ugostiteljskih garnitura. Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez odobrenja zakupodavca, a u slučaju da to isti učini , zakupodavac istome može uskratiti dano odobrenje za izlaganje , prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na manifestaciji Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019/2020. godine. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta bit će najveći ponuđeni iznos zakupnine.

 

 

–      Objekt tipa D (ugostiteljstvo) ĐARDIN – označeni brojevima D3 – su objekti namijenjeni izlaganju i prodaji proizvoda i pružanju usluga u gastronomskoj ponudi sajma    čija je oprema opisana u tehničkim karakteristikama , a početna zakupnina iznosi 23.000 kuna uvećana za iznos PDV-a, a u koju je uključen priključak električne energije snage do 5 KWh, klizalište i  glazbeni programa prilagođen djeci i posjetiteljima koji će biti organiziran od strane Turističke zajednice grada Splita , i mogućnost postavljanja maksimalno 10 ugostiteljskih garnitura. Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez odobrenja zakupodavca, a u slučaju da to isti učini , zakupodavac istome može uskratiti dano odobrenje za izlaganje , prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na manifestaciji Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019/2020. godine. Radno vrijeme  je svakim danom od 10:00 do 21:30 sat   . Glazbeni program traje do najkasnije 21:30 sat. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta bit će najveći ponuđeni iznos zakupnine

 

 

Spalatum D.M.C.d.o.o kao zakupodavac , vezano za održavanje i odvijanje programa manifestacije „Advent u Splitu – Zimski  akvarel 2019./2020. godine“, ne odgovara za štetu koju netko pretrpi uslijed izvanrednih i svih drugih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati , već je navedena odgovornost isključivo na izlagačima , odnosno sudionicima manifestacije „ Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“ i svim trećim osobama koje počine štetu , a što će se dodatno regulirati posebnim ugovorom kojeg će zakupodavac zaključiti sa istima nakon završetka javnog poziva. javnog reda i mira ( što se posebice odnosi na odvijanje glazbenog programa , produženje glazbenih koncerata nakon dopuštenog vremena , utvrđenog ovim općim i posebnim uvjetima ), te je isključiva odgovornost zbog toga na izlagačima predmetne manifestacije.

POSEBNI UVJETI

7. Izlagač preuzima objekt i opremu u opisanom stanju iz tehničke dokumentacije, na točnoj lokaciji kako je to utvrđeno u Nacrtu osim u zoni  „zona Prokurative – plato ispred Fine”  .

8. Izlagači su dužni najkasnije 24 sata prije početka manifestacije započeti te dovršiti postavljanje svih eksponata najmanje 12 sati prije početka manifestacije te omogućiti zakupodavcu  pregled postavljenih izložaka radi usporedbe s dostavljenom ponudom.

9. Uređenje izložbenog prostora vrši izlagač sukladno prihvaćenoj ponudi. Prije postavljanja eksponata izlagač će stupiti u posjed objekta o čemu će se sačiniti zapisnik u kojem će se osobito konstatirati stanje objekta i opreme koju izlagač preuzima. Ukoliko organizator zatraži ,izlagač je dužan prihvatiti ime kućice koje organizator odredi ( na temu Split).

10. Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda izlagača bitan su element Ugovora pa ukoliko izlagač na manifestaciji bude nudio proizvode i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, zakupodavac može raskinuti Ugovor o sudjelovanju i izlaganju uz zadržavanje uplaćenog iznosa na ime ugovorne kazne te uz isključivanje izlagača iz predmetne manifestacije.

11. Izlagaču nije dopušteno davati u podzakup ili na korištenje prostor trećoj osobi . Ukoliko izlagači budu dali u podzakup ili na korištenje prostor trećoj osobi gube dano odobrenje za izlaganje odnosno sudjelovanje na manifestaciji .Izlagači se mogu zajedno prijaviti za istu kućicu u istoj kuvertiranoj ponudi sa ispunjavanjem važećih kriterija za svakog izlagača pojedinačno. Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez dozvole zakupodavca.

12. Dnevni raspored manifestacije za Rivu je od 9 sati do 24 sata, osim petkom, subotom, danom koji prethodni prazniku i praznik, kada je radno vrijeme od 09:00 sati do 01:00. Radno vrijeme za doček Nove Godine 31.12.2019. je od 09:00 do 03:00 sata narednog dana. Glazbeni program će se održavati sukladno radnom vremenu. Dnevni raspored manifestacije za Đardin  je od 10 sati do 21:30 sati.  Glazbeni program  će se održavati sukladno radnom vremenu.zlagač mora poštivati radno vrijeme sajma i raditi za vrijeme radnog vremena. Svako nepoštivanje radnog vremena i zatvaranje izlagačkog prostora u radnom vremenu manifestacije daje zakupodavcu pravo jednostrano raskinuti Ugovor, kako je to određeno točkom 13. ovih općih i posebnih  uvjeta.

13. U slučaju da zakupodavac prema odredbama ovih općih i posebnih uvjeta i Zakona o obveznim odnosima jednostrano raskine Ugovor, raskid nastupa danom predaje preporučene pošiljke sa izjavom o raskidu na poštu, a izlagač je obavezan u roku od 8 sati predati posjed objekta zakupodavcu, o čemu će zakupodavac sastaviti zapisnik. U slučaju raskida Ugovora za dječje zabavne naprave –vagona vlakića  izlagači su dužni u roku od 8 sati ukloniti objekt, a u .U slučaju da izlagač prekrši bitne elemente ovih općih i posebnih uvjeta, Ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu , a ujedno odgovara i za eventualno nastalu štetu zbog toga.

14. Izlagač mora na vidnom mjestu istaknuti svoju tvrtku ili druge odgovarajuće podatke i cijene proizvoda i usluga koje prodaje, prema propisima Ureda za gospodarstvo koji vrijede za izlaganje na Sajmovima. Izlagači su dužni prodavati i proizvode sponzora sajma , ukoliko to zakupodavac zatraži.

15. Po završetku manfestacije izlagač je obavezan zakupodavcu predati objekt i opremu u stanju u kakvom ih je zaprimio, o čemu će se sačiniti zapisnik u kojemu će se osobito utvrditi stanje objekta i opreme, te sve izložbene eksponate ukloniti u roku od 24 sata po službenom zatvaranju manifestacije .Izlagači ne mogu napustiti sajam prije njegovog završetka. U slučaju da se, zbog izvanrednih okolnosti i više sile eksponati ne mogu otpremiti unutar navedenog vremena, izlagači su dužni zatražiti suglasnost zakupodavca  za odlazak sa manifestacije u nekomu drugom terminu.

16. Izlagač je obavezan postupati sukladno ovim općim i posebnim uvjetima i opće prihvaćenim normama ponašanja uključujući osobito propise o javnom redu i miru i posebnim propisima o komunalnom redu. Izlagači (za ugostiteljstvo) mogu postaviti svoje garniture. Broj garnitura postavljenih od izlagača (za ugostiteljstvo) mora odobriti zakupodavac. Izlagači ne smiju pripremati hranu na otvorenom prostoru sajma.

17. Garnitura uključuje barski stol s četiri stolice koji mogu maksimalno zauzeti ukupnu površinu do 3 m2.Izlagačima u kućicama je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za šankove.Izlagači smiju koristiti isključivo plinske grijalice. Suncobrane osigurava Zakupodavac.

18. Izlagači su dužni izložbeni prostor – objekt i opremu – vratiti zakupodavcu ili osobi koju odredi zakupodavac  nakon prestanka Ugovora. Ukoliko bi došlo do oštećenja montažnog objekta ili opreme uslijed upotrebe ili otuđenja, zakupodavac je ovlašten nastalu štetu potraživati od izlagača i u svrhu naknade nastale štete aktivirati Zadužnicu s jamcem platcem.

19. Osiguranje izložaka na manifestaciji u obvezi je izlagača i za iste zakupodavac ne snosi nikakvu odgovornost.
Izlagači su dužni tijekom trajanja manifestacije brinuti o ustupljenim objektima i opremi pažnjom dobrog gospodarstvenika, te odgovaraju zakupodavcu za oštećenja ili nestanak istih.
Izlagači su dužni prema uputi zakupodavca provoditi mjere osiguranja i zaštite ustupljene opreme te u slučaju nepridržavanja uputa zakupodavca, snose sve posljedice nestanka i oštećenja istih na način da bezuvjetno ovlašćuju zakupodavca   da u ime i za račun izlagača pribavi   uništenu ili oštećenu opremu.
Izlagači su dužni tijekom noći ukloniti svu ugostiteljsku opremu, u suprotnom će svu ostavljenu opremu ukoniti zakupodavac na trošak izlagača.

20. Na održavanju manifestacije “Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“ glavni sponzori vezano za ugostiteljske usluge će biti Zagrebačka pivovara d.d., Coca cola d.d. i PIK Vrbovec d.d. Svi izlagači manifestacije su dužni  poštivati sponzore manifestacije na način da ne smiju koristiti oznake, logotipove i na drugi način reklamirati druge sponzore. Nije dozvoljeno izlagačima točiti sve druge vrste  piva osim onih koja  spadaju u asortiman Zagrebačke pivovare d.d., u svojoj ponudi trebaju imati  program gaziranih pića iz ponude Coca-Cole, u svojoj ponudi trebaju imati isključivo negazirani asortiman pića iz ponude Coca-Cole ( prirodni sokovi, ledeni čajevi, gazirana, negazirana voda).

21. Prehrambeni asortiman PIK Vrbovec d.d. mora biti izložen na vidnom mjestu objekta u ponudi svakog izlagača koji se bavi ugostiteljstvom.

22. Svi izlagači su dužni dati dopuštenje Zagrebačkoj pivovari d.d. postaviti i osigurati uporabu pokretnih točionika za one kućice odnosno objekte koje će se baviti ugostiteljstvom, te daju dopuštenje Zagrebačkoj pivovari d.d. servisirati održavanje točionika za vrijeme održavanja predmetne manifestacije. Zagrebačka pivovara d.d. će osigurati vlastite PVC čaše za točeno pivo iz vlastitog asortimana, te izlagači ne smiju koristiti druge čaše osim onih koje osigura Zagrebačka pivovara d.d.

23. Spalatum D.M.C. d.o.o. dužan je osigurati postavljanje suncobrana za lokaciju Riva i Đardin.

24. Gore navedene odredbe čl.20., 21., 22. i 23. ne odnose se na lokaciju Split 3.

25. Zakupodavac je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor i isključiti izlagača s manifestacije „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“; za svako postupanje suprotno ovim općim i posebnim uvjetima, a osobito za:

– istupanje svojim uređajima i opremom van gabarita površine precizirane Ugovorom,
– neodržavanje čistoće kućica i prostora oko kućica (vreće za smeće na vidljivom mjestu, prljav pod, smeće ispod stolova i slično) te neuredan i nemaran izgled interijera i eksterijera kućice,
– oštećenje javnih i javnozelenih površina
– puštanje vlastite glazbe bez odobrenja zakupodavca,
– postavljanje većeg broja garnitura od maksimalno dopuštenih
– nepoštivanje radnog vremena manifestacije,
– nesavjesno postupanje i oštećivanje montažnih objekata, ugostiteljskih garnitura, grijalica ili suncobrana,
– izlaganje sponzoriranih materijala ili sponzoriranih predmeta koji sadrže reklamnu poruku, slogan, logotip ili zaštićeni znak na dodijeljenoj javnoj površini bez suglasnosti ili odobrenja zakupodavca
– situaciji kada ponuđeni proizvodi i usluge ne odgovaraju onome navedenom u prijavnici
– situaciji da ponuđeni proizvodi i usluge sadržavaju neprimjerene i uvredljive sadržaje
– nepoštivanje obveze prodaje i proizvoda sponzora manifestacije
– u svim drugim slučajevima kada ne obavljaju djelatnost zbog koje su dobili odobrenje

26. Prethodno navedene povrede pored osoba koje su na to ovlaštene pozitivnim propisima, ovlašteni su utvrditi predstavnici zakupodavca , redari,  komunalni redari.

27. U slučaju ponovljenog kršenja prethodno navedenih odredbi kao i drugih odredbi ovih općih i posebnih uvjeta za koje nije drugačije propisano, zakupodavac je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor.

28. Po završetku manifestacije Izlagač je obvezan zakupodavcu ili osobi koju on odredi predati objekt i dodatnu opremu u stanju u kakvom ih je zaprimio, i/ili ukloniti svoje objekte i opremu sa javne površine.

29. Istekom ugovornog zakupa zakupodavac i ponuditelj će potpisati primopredajni zapisnik nakon kojeg će zakupodavac   ponuditelju predati zadužnicu ako zakupodavac utvrdi da nema oštećenja i razloga za aktiviranje zadužnice

PONUDA
 1. Ponuda za sudjelovanje i izlaganje podnosi se na obrascu za jedan objekt/kućicu uz naznačavanje tipa (slovo) i oznake objekta (broj uz slovo), kao osnovna ponuda, a ponuditelj može u ponudi navesti koje objekte (kućice) prihvaća kao alternativu. Može se dati osnovna ponuda, a ponuditelj može u ponudi navesti i  alternativnu ponudu. Ukoliko se ponuda podnosi za dječje zabavne naprave – vagona vlakića podnosi se na obrascu i  može se dati osnovna ponuda.

 

 1. Izlagač je dužan kod glavne ponude i svake alternativne ponude naznačiti ponuđeni iznos. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta biti će najveći ponuđeni iznos naknade ili zakupnine.

 

 1. Ponude s pripadajućom dokumentacijom podnose se u vremenskom razdoblju od 15.11. do 21.11.2019. godine u 12:00 u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI „ADVENT U SPLITU – ZIMSKI AKVAREL 2019./2020 GODINE .“ , putem   pošte ili neposredno u prostorije Spalatum D.M.C. d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21000 Split, u periodu od 09:00 do 15:00 radnim danom.

 

 1. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude , kao i sve one koje pristignu nakon gore navedenog roka , neće se razmatrati.

 

34.Ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti:
a) Ispunjeni obrazac ponude sa osnovnim podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu (ime/naziv, adresa/sjedište, OIB, telefon, E-mail, poslovni račun, kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe), ukoliko se ponuda daje za kućicu treba naznačiti tip i broj objekta iz Nacrta, u ponudama mora se naznačiti glavna ponuda, a može i alternativna. Ponude za dječje zabavne naprave – vagona vlakića podnose se na posebnom obrascu za odgovarajući sadržaj. Za glavnu i alternativnu ponudu mora se naznačiti najveći ponuđeni iznos.
b) dokaz o pravnoj i poslovnoj osobnosti (izvadak iz registra trgovačkog suda, izvadak iz registra obrtnika, rješenje o upisu u registar udruga, rješenje o upisu u registar umjetničkih organizacija, rješenje o statusu samostalnog umjetnika, rješenje o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike i slično), izvornik ili preslika – ne stariji od 30 dana. Subjekti moraju imati registriranu djelatnost najmanje 6 mjeseci.
c) bjanko zadužnicu sa jamcem platcem obvezno navedenim, a on mora biti osoba ovlaštena za zastupanje , na iznos od 50.000,00 kuna kao jamstvo za ozbiljnost ponude i kao sredstvo osiguranja od nastanka štete ili plaćanja ugovorne kazne u slučaju prihvaćanja/odabira ponude, ukoliko se ponuda daje za kućicu i zabavnu napravu .
d) izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o prihvaćanju ovih općih i posebnih uvjeta,
e) rješenje o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkoholnih pića iz vlastite proizvodnje),
f) ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu , a pod pojmom ponuditelj podrazumjeva , osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim subjektima podrazumjevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjeru podataka zakupodavac vrši uvidom u sudski registar. Za potrebe ovog dokaza ponuditelj svojoj ponudi prilaže Potvrdu Grada Splita koju obavezno mora zatražiti na e-mail : ivana.orlovic@split.hr , cc marina.grgic@split.hr.
Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling će potvrdu izdati u tijeku istog ili sljedećeg dana od traženja , a ponuditelj će je preuzeti u Gradu Splitu, Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Obala kneza Branimira 17, III.kat.
g) potvrdu da fizička/pravna osoba nema nepodmirena dugovanja prema Poreznoj upravi ne starija od 30 dana

 

35.Jamstvo ( Zadužnica sa jamcem platcem) za ozbiljnost ponude biti će upotrijebljeno u slučaju odustajanja ponuditelja od njegove ponude, odnosno ako ponuditelj, premda je njegova ponuda prihvaćena, odbije potpisati Ugovor o  sudjelovanju i izlaganju na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski  akvarel  2019./2020. godine“; ili pak ako ne plati cjelokupnu zakupninu.

ODLUKA O ODABIRU
 1. Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“; izvršiti će odabir ponuda kao i odrediti pozicije izlagačko-prodajnih mjesta, poštujući, koliko je to moguće, želje izlagača i koncepciju manifestacije, cijeneći pritom ovim općim i posebnim uvjetima propisane kriterije.

 

 1. Ponuditelji su dužni izričito navesti i opisati proizvode i usluge koje nude na manifestaciji koji moraju sadržavati proizvode i usluge koje su tematski i sadržajno vezane uz blagdan Božića (umjetnine, obrtništvo, rukotvorine, knjige i multimedija, dizajnirane suvenire i poklone, gastro ponuda), te ponude koje potiču promidžbu i prezentaciju programa turističkih zajednica, županija, gradova, općina i obrtničke komore.

 

 1. Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“; ima pravo ne razmatrati ponudu   u slučaju da je ona suprotna kriterijima propisanim općim i posebnim uvjetima.

 

 1. Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Advent u splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“; neće razmatrati  neku od ponuda u slučaju da ona nije podnijeta u roku, ne sadrži propisanu dokumentaciju ili  ne ispunjava opće i posebne propisane uvjete.

 

 1. Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“; pristupiti će odabiru valjanih ponuda. Glavni kriterij odabira biti će najveći ponuđeni iznos zakupnine ili naknade, nakon toga autohtonost proizvoda i usluga koji se nude te sadržajna vezanost za blagdan Božića, kreativnost u dekoraciji interijera objekata, dosadašnje iskustvo u izlaganju na sajmovima te dugogodišnje obavljanje djelatnosti za koje se prijavljuje.

 

 1. Odluka o odabiru objaviti će se na web stranicama organizatora Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr i Turističke zajednice Grada Splita www.visitsplit.com najkasnije do kraja dana 21. studenog 2019. godine. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude, Povjerenstvo zadržava pravo odabrati sljedećeg najboljeg ponuditelja.

 

 1. Podnošenje prigovora ili drugih pravnih radnji protiv odabira ne odgađa njeno izvršenje.

 

 1. Zakupodavac zadržava pravo odustajanja od održavanja manifestacije ili dijela održavanja ukoliko ne bude dovoljan broj valjanih ponuda.
SKLAPANJE UGOVORA

44. Izabrani ponuditelji dužni  su  pristupiti  sklapanju  Ugovora  o  sudjelovanju  i  izlaganju  na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“, sa zakupodavcem Spalatum D.M.C. d.o.o. do 25. studenoga 2019. godine i prethodno izvršiti uplatu cjelokupnog ponuđenog iznosa zakupnine ili naknade te su dužni prezentirati dokaz o cjelokupnoj uplati ovlaštenoj osobi zakupodavca  prije sklapanja Ugovora.

45. Ukoliko izabrani ponuditelj  ne  izvrši  uplatu  cjelokupnog  iznosa  prije  sklapanja  Ugovora  iz prethodne točke u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude.

46. U slučajevima iz prethodne točke izabrani ponuditelj je dužan zakupodavcu nadoknaditi štetu u visini ponuđene i prihvaćene zakupnine ili naknade.

47. Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“;   u slučaju da izabrani ponuditelj ne pristupi uplati cjelokupnog iznosa, ili ne pristupi sklapanju Ugovora odabrat će slijedećeg najboljeg ponuditelja.

48. Zadužnicu u  slučaju  zaključenja Ugovora,  zakupodavac  je ovlašten  upotrijebiti  radi naplate ugovorne kazne i/ili naknade štete nastale u svezi s Ugovorom.

49. Odredbe općih i posebnih uvjeta sastavni su dio odredbi navedenog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

50. Na odnose koji nisu uređeni ovim općim i posebnim uvjetima primjenjuju se propisi obveznog prava.

51. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.