Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na manifestaciji Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018/2019. godine – DRUGI KRUG

Na temelju POZIVA za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluge na manifestaciji „ Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“, objavljenog na internet stranicama tvrtke Spalatum D.M.C. d.o.o (www.spalatum-dmc.hr) dana 13.11.2018. godine,     Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Zimski akvarel- adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

  1. 1. Antonia Maletić – Grad Split, član Povjerenstva,
  2. 2. Mariana Pivalica – Turistička zajednica grada Splita, član Povjerenstva
  3. 3. Tomislav Plazibat – Spalatum M.C. d.o.o., član Povjerenstva i zapisničar

dana 19. studenog 2018. godine s početkom u 12:06 sati pristupa provjeri valjanosti dokumentacije i razvrstavanju ponuditelja prema kriteriju potpunosti tražene dokumentacije.

Povjerenstvo utvrđuje da su ponuditelji trebali dostaviti:

  1. a) Ispunjeni obrazac ponude sa osnovnim podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu (ime/naziv, adresa/sjedište, OIB, telefon, E-mail, poslovni račun, kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe), ukoliko se ponuda daje za kućicu treba naznačiti tip i broj objekta iz Nacrta, u ponudama mora se naznačiti glavna ponuda, a može i alternativna. Ponude za komercijalno – zabavnu zonu ili dječje zabavne naprave – vagona vlakića podnose se na posebnom obrascu za odgovarajući sadrža Za glavnu i alternativnu ponudu mora se naznačiti najveći ponuđeni iznos.
  2. b) dokaz o pravnoj i poslovnoj osobnosti (izvadak iz registra trgovačkog suda, izvadak iz registra obrtnika, rješenje o upisu u registar udruga, rješenje o upisu u registar umjetničkih organizacija, rješenje o statusu samostalnog umjetnika, rješenje o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike i slično), izvornik ili preslika – ne stariji od 30 dana. Subjekti moraju imati registriranu djelatnost najmanje 6 mjese
  3. c) bjanko zadužnicu sa jamcem platcem obvezno navedenim, a on mora biti osoba ovlaštena za zastupanje , na iznos od 50.000,00

kuna  kao  jamstvo  za  ozbiljnost  ponude  i  kao  sredstvo  osiguranja  od  nastanka  štete  ili  plaćanja  ugovorne  kazne  u  slučaju

prihvaćanja/odabira ponude, ukoliko se ponuda daje za kućicu, zabavnu napravu ili zonu.

  1. d) izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o prihvaćanju ovih općih i posebnih uvjeta,
  2. e) rješenje o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkoholnih pića iz vlastite proizvodnje),
  1. f) ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu , a pod pojmom ponuditelj podrazumjeva , osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim subjektima podrazumjevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjeru podataka zakupodavac vrši uvidom u sudski regista Za potrebe ovog dokaza ponuditelj svojoj ponudi prilaže Potvrdu Grada Splita koju obavezno mora zatražiti na e-mail : ivana.orlovic@split.hr , cc marina.grgic@split.hr. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling će potvrdu izdati u tijeku istog ili sljedećeg dana od traženja , a ponuditelj će je preuzeti u Gradu Splitu, Upra vni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Obala kneza Branimira 17, III.kat.
  2. g) g) potvrdu da fizička/pravna osoba nema nepodmirena dugovanja prema Poreznoj upravi ne starija od 30 dana

Pregledom ukupne pristigle dokumentacije Povjerenstvo utvrđuje da su svi ponuditelji priložili traženu dokumentaciju.

Povjerenstvo je nakon toga pristupilo ocjeni sadržaja ponuda. Prilikom ocjenjivanja sadržaja ponuda Povjerenstvo je dalo pred nost

ponudama koje imaju najveći ponuđeni iznos naknade, uvažavajući navedene prioritete pojedinog ponuđača.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU

Povjerenstvo je završilo s radom  u 12:36 sati.

NAZIV IZLAGATELJAAdresa izlagateljaObjekt/ZonaPonuđena cijena bez PDV-a
CONTROL MASTER j.d.o.o.Uvala Zenta 3 21000 SplitG102.500 kn
Tiramoli d.o.o.Gospinica 34  21000 SplitG1161.900 kn
Riba Dražin d.o.o.Bisk – Frane Franića 78 21214 K.KambelovacH323.000 kn
OPG Šarić AnteTrnbusi 34 21254 Trnbusi(Omiš)K15.010 kn
Skip to content