Opci i posebni uvjeti sudjelovanja na Splitskom zimskom akvarelu na Rivi 2018-2019 11 drugi krug

Spalatum D.M.C. d.o.o.

Kralja Zvonimira 14 (11.kat), 21000 Split

OPĆI I POSEBNI UVJETI

sudjelovanja na manifestaciji „Zimski akvarel- adventske i božićne svečanosti u

Splitu 2018./2019. godine“ DRUGI KRUG

TEKST POZIVA

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Splita o neposrednoj dodjeli javnih površina za organizaciju i održavanje manifestacije „ ZIMSKI AKVAREL adventske i božićne svečanosti u Splitu“ Turističkoj zajednici Grada Splita i agenciji Spalatum D.M.C.d.o.o.  Split KLASA: 940-06/18-01/639 URBROJ:

2181/01-09-02/16-18-4 od 29.listopada 2018. godine, Spalatum D.M.C. d.o.o. objavljuje

P  O  Z I  V

za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga

na manifestaciji „ Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“

I.

Spalatum D.M.C. d.o.o. kao zakupodavac na   manifestaciji „Zimski akvarel –  adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“, poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za izlaganje, prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na Zimskom akvarelu – adventske i božićne svečanosti   u Splitu 2018./2019. godine,   u razdoblju od 01. prosinca 2018. do 07. siječnja 2019. godine na Rivi, u Đardinu, Ulici kralja Tomislava ( ispred stare pošte) i ( ispred galerije) , Prokurativama(plato ispred FINA-e) i Trgu Gaje Bulata.

Izlaganje, prodaja i prezentacija obuhvaća sljedeće:  božićni proizvodi, knjige i multimediju, dizajnirane

suvenire i poklone, autohtone proizvode , gastro ponudu, prezentacije turističkih zajednica, županija, gradova, općina i  obrtničkih komora.

II.

Zainteresirani ponuditelji dužni su preuzeti dokumentaciju za dostavljanje ponude temeljem ovog poziva

na web adresama Spalatum D.M.C. d.o.o.  www.spalatum-dmc.hr   ili Turističke zajednice Grada Splita

www.visitsplit.com zaključno s danom 19. studenoga 2018. godine.

Ponude se podnose u vremenskom razdoblju od 13.11. do 19.11.2018.godine u 12:00 sati.

Ponuditelji su dužni dostaviti svoju ponudu s prihvaćenim općim i posebnim uvjetima u organizaciji Zimskog akvarela – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019.godine ,   s traženom dokumentacijom najkasnije do 19.  studenoga 2018. godine putem pošte ili neposredno u prostorije Spalatum D.M.C.-a d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21000 Split, u periodu od 09:00 do 15:00 radnim danom . osim 19.11.2018. kada je rok do  12:00 sati  Do navedenog sata i dana , ponuda mora biti zaprimljena , bez obzira na način dostave.

Pravo na podnošenje ponuda i sudjelovanje na manifestaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave

dokaz o registriranoj djelatnosti, uredno popune i dostave Ponudu za sudjelovanje uz opis sadržaja izložbenog programa za koju daju ponudu, prihvate opće i posebne uvjete u organizaciji Zimskog akvarela

– adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019.godine i dostave traženu dokumentaciju u prostorije

Spalatuma D.M.C.- a d.o.o , do naprijed navedenog roka bilo osobno ili poštom.

Otvaranje ponuda će biti javno u prostorijama Spalatum D.M.C.-a d.o.o. , na adresi Kralja Zvonimira 14 (11. kat) , 21000 Split , dana 19.11.2018.godine. u 12:00 , do kojeg trenutka moraju biti fizički dostavljene

sve ponude.

Odluku o prihvatu ponude donosi Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na Zimskom akvarelu

– adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019.godine, a zakupodavac – Spalatum D.M.C. d.o.o. će odluku o izboru objaviti na web stranicama Spalatum D.M.C. d.o.o.  www.spalatum-dmc.hr  i Turističke zajednice Grada Splita  www.visitsplit.com do  19. studenog 2018. godine.

III.

Ponude koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u traženom obliku i sadržaju ili nisu dostavljene u propisanom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u program izlaganja, prezentacije i prodaje proizvoda i usluga na Zimskom akvarelu – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019.godine.

SPALATUM D.M.C. d.o.o.

OPĆI I POSEBNI UVJETI SUDJELOVANJA NA

MANIFESTACIJI „ZIMSKI AKVAREL – ADVENTSKE I BOŽIĆNE SVEČANOSTI   U SPLITU

2018./2019. godine“

OPĆI UVJETI

 1. Ovim Općim uvjetima propisuje se postupak javnog poziva za sudjelovanje i izlaganje na manifestaciji „Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti   u Splitu 2018./2019. godine“; uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje sudjeluju temeljem poziva; uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje sudjeluju kao izlagači na manifestaciji „Zimski akvarel adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine , radi izlaganja, prezentacije i prodaje svojih proizvoda ili usluga; ostala prava i obveza stranaka.
 1. Manifestacija „Zimski  akvarel – adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine“; traje u razdoblju 01. prosinca 2018. do 07. siječnja 2019. godine na Rivi,  u Đardinu, Ulici kralja Tomislava ( ispred stare pošte ) i ( ispred galerije), Prokurativama (plato ispred FINA- e)  i Trgu Gaje Bulata, prema dnevnom rasporedu održavanja manifestacije.
 1. Pravo sudjelovanja na Zimskom akvarelu u Splitu imaju sve fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću na području Republike Hrvatske, a čija ponuda bude prihvaćena i koje s zakupodavcem sklope Ugovor o sudjelovanju i izlaganju na manifestaciji „Zimski  akvarel – adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine“; (dalje u tekstu: Ugovor), te ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovim općim i posebnim uvjetima.
 1. Pod javnom površinom u smislu ovih Općih uvjeta podrazumijeva se dio javne površine na kojoj je postavljen objekt montažnog tipa (dalje u tekstu: objekt). Iznimno od prethodne odredbe javnom površinom koja se daje u zakup smatrati će se i prostor u okolini predmetnog objekta, kako je to određeno Nacrtom iz točke 5. ovih uvjeta, pod uvjetom i na način kako će to biti utanačeno Ugovorom koji će biti sklopljen sa pojedinim izlagačem.
 1. Svi objekti su ucrtani u Nacrtu u prilogu ove dokumentacije, zajedno s tehničkim karakteristikama pojedinog objekta i opreme koja se nudi uz isti,  koji Nacrt čini sastavni dio ovih općih uvjeta.
 1. Objekti  su označeni pripadajućim slovom i brojem za kućice, osim dječjih zabavnih naprava –

vagona vlakića , i komercijalno/zabavnih zona kako slijedi:

–      Objekt tipa H (trgovina)   RIVA– u nacrtu označeni H1 do H3 – su objekti namijenjeni izlaganju i prodaji proizvoda i usluga, čija je oprema opisana u tehničkim karakteristikama, a početna zakupnina iznosi 17.600 kuna uvećana za iznos PDV-a, u koju je uključen priključak električne energije snage do 3 KWh. . Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez odobrenja zakupodavca, a u slučaju da to isti učini, zakupodavac istome može uskratiti dano odobrenje za izlaganje , prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na manifestaciji Zimski akvarel adventske i božične svečanosti u Splitu

2018/2019.  godine.  Glavni  kriterij  odabira,  nakon  ispunjavanja  svih  propisanih  općih  i

posebnih uvjeta bit će najveći ponuđeni iznos zakupnine.

–      Objekt tipa GC (ugostiteljstvo) RIVA– u nacrtu označeni brojevima G10 do G12 – su objekti namijenjeni izlaganju i prodaji proizvoda i pružanju usluga u gastronomskoj ponudi sajma, čija je oprema opisana u tehničkim karakteristikama , a početna zakupnina iznosi 40.000 kuna uvećana za iznos PDV-a, a u koju je uključen priključak električne energije snage do 5 KWh. trošak glazbenog programa koji će biti organiziran od strane zakupodavca i mogućnost postavljanja maksimalno 10 ugostiteljskih garnitura. Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez odobrenja zakupodavca, a u slučaju da to isti učini , zakupodavac istome može uskratiti dano odobrenje za izlaganje , prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na manifestaciji Zimski akvarel adventske i božične svečanosti u Splitu 2018/2019. godine. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta bit će najveći ponuđeni iznos zakupnine.

–      Objekt tipa K (trgovina)  TRG Gaje Bulata – u nacrtu označeni K1 do K3 – su objekti namijenjeni izlaganju i prodaji proizvoda i usluga, čija je oprema opisana u tehničkim karakteristikama, a početna zakupnina iznosi 5.000 kuna uvećana za iznos PDV-a, u koju je uključen priključak električne energije snage do 3 KWh. Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez odobrenja zakupodavca, a u slučaju da to isti učini , zakupodavac istome može uskratiti dano odobrenje za izlaganje , prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na manifestaciji Zimski akvarel adventske i božične svečanosti u Splitu 2018/2019. godine.Radno vrijeme  je svakim danom od 09:00 do 21:00 sat. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta bit će najveći ponuđeni iznos zakupnine.

Komercijalno – zabavna zona Ulica kralja Tomislava (ISPRED STARE POŠTE) – ponude se daju za cijelu zonu

U zoni Ulica kralja Tomislava (ispred stare pošte)  daje se mogućnost  postavljanja 1 montažne

ugostiteljske  kućice , najveće dozvoljene površine do 10 m² sa pripadajućim štekatom najveće dozvoljene  površine do 5m² i do 2 trgovačke  kućice najveće dozvoljene površine do 6 m²  , u vremenskom razdoblju od 01.12.2018.   do 07.01.2019. godine.   Izlagač ima mogućnost organizacije primjerenog  glazbenog programa, kao i  ambijentalne glazbe za cijelu zonu na temu

„ Božić“. Izlagač je dužan osigurati sve uvjete (prijava javnog okupljanja, zaštitari, ZAMP ,tehnika

,do 5 WC kabina…). Radno vrijeme zone je svakim danom od 09:00 do 24:00 sata , osim Nove godine , do 03:00  sata .  Glazbeni program traje radnim danom do najkasnije 23:00 sata , a petkom i subotom do najkasnije 23:30 sata. Izlagač je dužan prilikom prijave za javni poziv navesti sve sadržaje koje je predvidio za zonu. Izlagač snosi odgovornost za sve troškove, kao i organizaciju u navedenoj zoni. Početni iznos zakupnine za cijelu zonu iznosi 3.000,00 kn uvećan za iznos PDV-a. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih  i posebnih uvjeta bit će najveći ponuđeni iznos naknade.

Spalatum D.M.C.d.o.o kao zakupodavac , vezano za održavanje i odvijanje programa manifestacije

„Zimski  akvarel –  adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine“, ne odgovara za štetu koju netko pretrpi uslijed izvanrednih i svih drugih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati , već je navedena odgovornost isključivo na izlagačima , odnosno sudionicima manifestacije

„Zimski  akvarel –  adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine“ i svim trećim osobama  koje  počine  štetu  ,  a  što  će  se  dodatno  regulirati  posebnim  ugovorom  kojeg  će

zakupodavac zaključiti sa istima nakon završetka javnog poziva .

Spalatum D.M.C. d.o.o. kao zakupodavac , ne odgovara ni za eventualno počinjenje prekršaja javnog reda i mira ( što se posebice odnosi na odvijanje glazbenog programa , produženje glazbenih koncerata nakon dopuštenog vremena , utvrđenog ovim općim i posebnim uvjetima ), te je isključiva odgovornost zbog toga na izlagačima predmetne manifestacije.

POSEBNI UVJETI

 1. Izlagač preuzima objekt i opremu u opisanom stanju iz tehničke dokumentacije, na točnoj lokaciji kako je to utvrđeno u Nacrtu osim u zonama :„zona Ulica kralja Tomislava ( ispred stare pošte)”,

„zona Ulica kralja Tomislava ( ispred galerije) i „zona Prokurative – plato ispred Fine”  .

 1. Izlagači su dužni najkasnije 24 sata prije početka manifestacije započeti te dovršiti postavljanje svih eksponata najmanje 12 sati prije početka manifestacije te omogućiti zakupodavcu  pregled postavljenih izložaka radi usporedbe s dostavljenom ponudom.
 1. Uređenje izložbenog prostora vrši izlagač sukladno prihvaćenoj ponudi. Prije postavljanja eksponata izlagač će stupiti u posjed objekta o čemu će se sačiniti zapisnik u kojem će se osobito konstatirati stanje objekta i opreme koju izlagač preuzima.
 1. Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda izlagača bitan su element Ugovora pa ukoliko izlagač na manifestaciji bude nudio proizvode i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, zakupodavac može raskinuti Ugovor o sudjelovanju i izlaganju uz zadržavanje uplaćenog iznosa na ime ugovorne kazne te uz isključivanje izlagača iz predmetne manifestacije.
 1. Izlagaču nije dopušteno davati u podzakup ili na korištenje prostor trećoj osobi osim u zonama

„zona Ulica kralja Tomislava ( ispred stare pošte)“ i „zona Ulica kralja Tomislava ( ispred galerije)“. Ukoliko izlagači ( osim izlagači zona ) budu dali  u podzakup ili na korištenje prostor trećoj osobi gube dano odobrenje za izlaganje odnosno sudjelovanje na manifestaciji .Izlagači se mogu zajedno prijaviti za istu kućicu u istoj kuvertiranoj ponudi sa ispunjavanjem važećih kriterija za svakog izlagača pojedinačno. Izlagaču nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez dozvole zakupodavca. Zakupci zona „zona Ulica kralja Tomislava ( ispred stare pošte)“ i „zona Ulica kralja Tomislava ( ispred galerije)“ snose odgovornost za eventualnu štetu koja nastane svim trećim osobama zbog izvanrednih i drugih okolnosti u njihovim zonama.

 1. Dnevni raspored manifestacije za Rivu , Prokurative i Ulicu kralja Tomislava je od 9 sati do 24 sata, osim Nove godine kada je do 03:00 sata. Glazbeni program  bez obzira na radno vrijeme traje radnim danom najkasnije do 23:00 sata , a petkom  i subotom  najkasnije do

23:30 sata. Dnevni raspored manifestacije za Đardin i Trg Gaje Bulata je od 9 sati do 21 sat. Glazbeni program  bez obzira na radno vrijeme traje najkasnije do 21 sat. Izlagač mora poštivati radno vrijeme sajma i raditi za vrijeme radnog vremena. Svako nepoštivanje radnog vremena i zatvaranje izlagačkog prostora u radnom vremenu manifestacije daje zakupodavcu

pravo jednostrano raskinuti Ugovor, kako je to određeno točkom 13. ovih općih i posebnih uvjeta.

 1. U slučaju da zakupodavac prema odredbama ovih općih i posebnih uvjeta i Zakona o obveznim odnosima jednostrano raskine Ugovor, raskid nastupa danom predaje preporučene pošiljke sa izjavom o raskidu na poštu, a izlagač je obavezan u roku od 8 sati predati posjed objekta zakupodavcu, o čemu će zakupodavac sastaviti zapisnik. U slučaju raskida Ugovora za dječje zabavne naprave –vagona vlakića   izlagači su dužni u roku od 8 sati ukloniti objekt, a u slučaju raskida Ugovora za zonu dužan je osloboditi prostor i vratiti ga u prvobitno stanje u roku od 24 sata. U slučaju da izlagač prekrši bitne elemente ovih općih i posebnih uvjeta, Ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu , a ujedno odgovara i za eventualno nastalu štetu zbog toga.
 1. Izlagač mora na vidnom mjestu istaknuti svoju tvrtku ili druge odgovarajuće podatke i cijene proizvoda i usluga koje prodaje, prema propisima Ureda za gospodarstvo koji vrijede za izlaganje na Sajmovima. Izlagači su dužni prodavati i proizvode sponzora sajma (osim za zone“ Ulica

kralja Tomislava ( ispred stare pošte)“ i „zone Ulica kralja Tomislava ( ispred galerije)“, ukoliko to zakupodavac zatraži.

 1. Po završetku manfestacije izlagač je obavezan zakupodavcu predati objekt i opremu u stanju u kakvom ih je zaprimio, o čemu će se sačiniti zapisnik u kojemu će se osobito utvrditi stanje objekta i opreme, te sve izložbene eksponate ukloniti u roku od 24 sata po službenom zatvaranju manifestacije .Izlagači ne mogu napustiti sajam prije njegovog završetka. U slučaju da se, zbog izvanrednih okolnosti i više sile eksponati ne mogu otpremiti unutar navedenog vremena, izlagači su dužni zatražiti suglasnost zakupodavca  za odlazak sa manifestacije u nekomu drugom terminu.
 1. Izlagač je obavezan postupati sukladno ovim općim i posebnim uvjetima i opće prihvaćenim normama ponašanja uključujući osobito propise o javnom redu i miru i posebnim propisima o komunalnom redu. Izlagači (za ugostiteljstvo) mogu postaviti svoje garniture, isključivo napravljene od drva i bijele boje, osim za „„zona Ulica kralja Tomislava ( ispred stare pošte)“ i

„zona Ulica kralja Tomislava ( ispred galerije)“.   Broj garnitura postavljenih od izlagača (za

ugostiteljstvo) mora odobriti zakupodavac.

Izlagači ne smiju pripremati hranu na otvorenom prostoru sajma.

 1. Garnitura uključuje barski stol s četiri stolice koji mogu maksimalno zauzeti ukupnu površinu do

3 m2.  Sve garniture moraju biti drvene i u bijeloj boji ,osim za zone „ Ulica kralja Tomislava (

ispred stare pošte)“ i „ Ulica kralja Tomislava ( ispred galerije)“. Izlagačima u kućicama je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za šankove. U slučaju da izlagač uz kućicu postavi suncobrane isti moraju biti bijele boje te površine do 4×4 m2 bez ikakvih oznaka sponzora. Izlagači smiju koristiti isključivo plinske grijalice.

 1. Izlagači su dužni izložbeni prostor – objekt i opremu – vratiti zakupodavcu ili osobi koju odredi zakupodavac  nakon prestanka Ugovora. Ukoliko bi došlo do oštećenja montažnog objekta ili opreme uslijed upotrebe ili otuđenja, zakupodavac je ovlašten nastalu štetu potraživati od izlagača i u svrhu naknade nastale štete aktivirati Zadužnicu s jamcem platcem.
 1. Osiguranje izložaka na manifestaciji u obvezi je izlagača i za iste zakupodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

Izlagači su dužni tijekom trajanja manifestacije brinuti o ustupljenim objektima i opremi pažnjom

dobrog gospodarstvenika, te odgovaraju zakupodavcu za oštećenja ili nestanak istih.

Izlagači su dužni prema uputi zakupodavca provoditi mjere osiguranja i zaštite ustupljene opreme te u slučaju nepridržavanja uputa zakupodavca, snose sve posljedice nestanka i oštećenja istih na

način da bezuvjetno ovlašćuju zakupodavca   da u ime i za račun izlagača pribavi   uništenu ili

oštećenu opremu.

Izlagači su dužni tijekom noći ukloniti svu ugostiteljsku opremu, u suprotnom će svu ostavljenu opremu ukoniti zakupodavac na trošak izlagača.

 1. Zakupodavac je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor i isključiti izlagača s manifestacije „Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“; za svako postupanje suprotno ovim općim i posebnim uvjetima, a osobito za:

–      istupanje svojim uređajima i opremom van gabarita površine precizirane  Ugovorom,

–      neodržavanje čistoće kućica i prostora oko kućica (vreće za smeće na vidljivom mjestu,

prljav pod, smeće ispod stolova i slično) te neuredan i nemaran izgled interijera i

eksterijera kućice,

–      oštećenje javnih i javnozelenih površina

–      puštanje vlastite glazbe bez odobrenja zakupodavca,

–      postavljanje većeg broja garnitura od maksimalno dopuštenih

–      nepoštivanje radnog vremena manifestacije,

–      nesavjesno  postupanje  i  oštećivanje  montažnih  objekata,  ugostiteljskih  garnitura,

grijalica ili suncobrana,

–      izlaganje sponzoriranih materijala ili sponzoriranih predmeta koji sadrže reklamnu poruku, slogan, logotip ili zaštićeni znak na dodijeljenoj javnoj površini bez suglasnosti ili odobrenja zakupodavca

–      situaciji kada ponuđeni proizvodi i usluge ne odgovaraju onome navedenom u prijavnici

–      situaciji da ponuđeni proizvodi i usluge sadržavaju neprimjerene i uvredljive sadržaje

–      nepoštivanje obveze prodaje i proizvoda sponzora manifestacije

–      u svim drugim slučajevima kada ne obavljaju djelatnost zbog koje su dobili odobrenje

 1. Prethodno navedene povrede pored osoba koje su na to ovlaštene pozitivnim propisima, ovlašteni

su utvrditi predstavnici zakupodavca , redari,  komunalni redari.

 1. U slučaju ponovljenog kršenja prethodno navedenih odredbi kao i drugih odredbi ovih općih i posebnih uvjeta za koje nije drugačije propisano, zakupodavac je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor.
 1. Po završetku manifestacije Izlagač je obvezan zakupodavcu ili osobi koju on odredi predati objekt i dodatnu opremu u stanju u kakvom ih je zaprimio, i/ili ukloniti svoje objekte i opremu sa javne površine.
 1. Istekom ugovornog zakupa zakupodavac i ponuditelj će potpisati primopredajni zapisnik nakon kojeg će zakupodavac   ponuditelju predati zadužnicu ako zakupodavac utvrdi da nema oštećenja i razloga za aktiviranje zadužnice.

PONUDA

 1. Ponuda za sudjelovanje i izlaganje podnosi se na obrascu za jedan objekt/kućicu uz naznačavanje tipa (slovo) i oznake objekta (broj uz slovo), kao osnovna ponuda, a ponuditelj može u ponudi navesti koje objekte (kućice) prihvaća kao alternativu.

Ukoliko se ponuda daje za zone “ Ulica kralja Tomislava ( ispred stare pošte)” podnosi se na obrascu. Može se dati osnovna ponuda, a ponuditelj može u ponudi navesti i  alternativnu

ponudu.

 1. Izlagač je dužan kod glavne ponude i svake alternativne ponude naznačiti ponuđeni iznos.

Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta biti će najveći ponuđeni iznos naknade ili zakupnine.

 1. Ponude s pripadajućom dokumentacijom podnose se u vremenskom razdoblju od 13.11. do

19.11.2018. godine u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI „ZIMSKI AKVAREL – ADVENTSKE I BOŽIĆNE SVEČANOSTI U SPLITU 2018./2019 GODINE .“  DRUGI KRUG, putem    pošte ili neposredno u prostorije Spalatum D.M.C. d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21000 Split, u periodu od 09:00 do 15:00 radnim danom , osim

19.11.2018. do 12 sati.

 1. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude , kao i sve one koje pristignu nakon gore navedenog

roka , neće se razmatrati.

 1. Ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti:
 2. a) Ispunjeni obrazac ponude sa  osnovni m  podacim a  o  pravnoj  il i  f i zičkoj   osobi   koja

 podnosi ponudu ( im e/ naziv, adresa/sj edi št e, O IB , t elef on, E-m ail , posl ovni  račun, kopij u

 osobne  iskaznic e  ovl ašt ene  os obe),  ukoli ko  se  ponuda  daj e  za  kući cu  t reba  naznači t i  t ip

i broj objekta iz Nacrta,  u  ponudam a  m ora  se  naznači t i  gl avna  ponuda,  a   m ože   i

alternativna. Ponude za komercijalno –  zabavnu  zonu  i l i  dj ečj e  zabavne   naprave  –

 al t ernati vnu  ponudu  m ora  se  naznači t i  najveći  ponuđeni  i znos.

 1. b) dokaz  o  pravnoj  i  poslovnoj  osobnosti  ( i zvadak  i z  re gi st ra  t rgovačkog  suda,  izvadak  i z

 re gist ra  obrt ni ka,  rj ešenj e  o  upi su  u  regi st ar  udruga,  rješ enj e  o  upi su   u                                                                                                             re gi st ar

 umj et nički h   organi zacij a, rj eše nj e   o   st at usu   sam ost al nog   um j et nika,   rj ešenje   o

 re gist racij i za udruge građana, regist ri rane pol jopri vre dni ke il i sam ost al ne  um j et nike  i

 sl ično) ,  i zvorni k  i li  presl ika  – ne stariji od 30 dana. Subjekti moraju imati registriranu djelatnost najmanje 6 mjeseci.

 1. c) bjanko  zadužnic u   sa   jam cem   plat cem   obvezno  navedenim,  a  on  mora  biti  osoba

 ovl ašt ena  za  zast upanje  ,  na iznos od 50.000,00 kuna  kao jamstvo za ozbiljnost ponude

 i  kao  sredstvo  osi guranja  od  nast anka  št ete  i li  pl aćanj a  ugovorne  kazne   u   sl učaju

 pri hvaćanj a/ odabi ra  ponude,  ukol i ko  se  ponuda  daj e  za  kući cu,  zabavnu  napravu  ili

zonu.

 1. d) i zj avu   osobe  ovl aštene  za  zast upanje  ponudi t el ja  o  pri hvaćanj u  ovi h  opći h  i  posebni h

uvjeta,

 1. e) rj ešenje   o   obvezniku   plaćanj a   troš ari ne   ( za   prodaju   al kohol ni h   pić a   iz   vl ast ite

proizvodnje),

 1. f) ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu , a pod pojmom ponuditelj podrazumjeva , osoba  ovl ašt ena  za  zast upanje  t e  nj egovi   vezani

subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim  subjektima podrazumjevaju se svi vezani

subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne

 i zm j ene  ponudit elj a.  P rovj er u  podat aka  zakupodavac   vrš i  uvi dom  u  sudski  re gi star.

 Za  potr ebe  ovog  dokaza  ponudi telj  svoj oj  ponudi  pri laže  P ot vrdu  Grada  Split a  koju

obavezno mora  zat raži ti  na  e -mail : ivana.orlovic@split.hr , cc marina.grgic@split.hr.

 Upravni  odjel  za f i nancij sko  upravlj anje  i  kontroli ng  će  potvr du i zdati  u  ti j eku  is t og  ili

 sl jedećeg dana od traženja , a ponudi t el j će je pre uzet i u Gradu Spl it u,  Upravni  odj el  za

financijsko upravljanje i kontroling, Obala kneza Branimira 17, III.kat.

 1. g) potvr du da f i zi čka/ pravna osoba nem a nepodmi re na dugovanja prem a P o reznoj upravi ne starija od 30 dana
 1. Jamstvo ( Zadužnica sa jamcem platcem) za ozbiljnost ponude biti će upotrijebljeno u slučaju odustajanja ponuditelja od njegove ponude, odnosno ako ponuditelj, premda je njegova ponuda prihvaćena, odbije potpisati Ugovor o sudjelovanju i izlaganju na manifestaciji „Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“; ili pak ako ne plati cjelokupnu zakupninu.

ODLUKA O ODABIRU

 1. Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Zimski akvarel- adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“; izvršiti će odabir ponuda kao i odrediti pozicije izlagačko-prodajnih mjesta, poštujući, koliko je to moguće, želje izlagača i koncepciju manifestacije, cijeneći pritom ovim općim i posebnim uvjetima propisane kriterije.
 1. Ponuditelji su dužni izričito navesti i opisati proizvode i usluge koje nude na manifestaciji koji moraju sadržavati proizvode i usluge koje su tematski i sadržajno vezane uz blagdan Božića (umjetnine, obrtništvo, rukotvorine, knjige i multimedija, dizajnirane suvenire i poklone, gastro ponuda), te ponude koje potiču promidžbu i prezentaciju programa turističkih zajednica, županija, gradova, općina i obrtničke komore.
 2. Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine“; ima pravo ne razmatrati ponudu  u slučaju da je ona suprotna kriterijima propisanim općim i posebnim uvjetima.

božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine“; neće razmatrati  neku od ponuda u slučaju da ona nije podnijeta u roku, ne sadrži propisanu dokumentaciju ili   ne ispunjava opće i posebne propisane uvjete.

 1. Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine“; pristupiti će odabiru  valjanih ponuda. Glavni kriterij odabira biti će najveći ponuđeni iznos zakupnine ili naknade, nakon toga autohtonost proizvoda i usluga koji se nude te sadržajna vezanost za blagdan Božića, kreativnost u dekoraciji interijera objekata, dosadašnje iskustvo u izlaganju na sajmovima te dugogodišnje obavljanje djelatnosti za koje se prijavljuje.
 1. Odluka o odabiru objaviti će se na web stranicama organizatora Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr i Turističke zajednice Grada Splita www.visitsplit.com najkasnije dana 19. studenog 2018. godine.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude, Povjerenstvo zadržava pravo odabrati

sljedećeg najboljeg ponuditelja.

 1. Podnošenje prigovora ili drugih pravnih radnji protiv odabira ne odgađa njeno izvršenje. .
 2. Zakupodavac zadržava pravo odustajanja od održavanja manifestacije ili dijela održavanja ukoliko

ne bude dovoljan broj valjanih ponuda.

SKLAPANJE UGOVORA

 1. Izabrani ponuditelji dužni  su  pristupiti  sklapanju  Ugovora  o  sudjelovanju  i  izlaganju  na manifestaciji „Zimski  akvarel –  adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine“, sa zakupodavcem Spalatum D.M.C. d.o.o. do 24. studenoga 2018. godine i prethodno izvršiti uplatu cjelokupnog ponuđenog iznosa zakupnine ili naknade te su dužni prezentirati dokaz o cjelokupnoj uplati ovlaštenoj osobi zakupodavca  prije sklapanja Ugovora.
 1. Ukoliko izabrani ponuditelj ne izvrši uplatu cjelokupnog iznosa prije sklapanja Ugovora iz prethodne točke u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude.
 1. U slučajevima iz prethodne točke izabrani ponuditelj je dužan zakupodavcu nadoknaditi štetu u visini ponuđene i prihvaćene zakupnine ili naknade.
 1. Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“; u slučaju da izabrani ponuditelj ne pristupi uplati cjelokupnog iznosa, ili ne pristupi sklapanju Ugovora odabrat će slijedećeg najboljeg ponuditelja.
 1. Zadužnicu u slučaju zaključenja Ugovora, zakupodavac je ovlašten upotrijebiti radi naplate ugovorne kazne i/ili naknade štete nastale u svezi s Ugovorom.
 1. Odredbe općih i posebnih uvjeta sastavni su dio odredbi navedenog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Na odnose koji nisu uređeni ovim općim i posebnim uvjetima primjenjuju se propisi obveznog prava.
 1. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

PODACI  O PONUDITELJU:

1.1. Naziv                                                                                                                               

1.2. Sjedište                                                                                                                           

1.3. OIB

1.4. Tel/fax/e-mail                                                                                                                  

1.5. Osoba ovlaštena za zastupanje                                                                                           

1.6. Banka i broj računa                                                                                                   

1.7. Opis sadržaja svog izložbenog programa, navodeći proizvode i usluge koje se izlažu

P O N U D A

ZA SUDJELOVANJE I IZLAGANJE  NA  MANIFESTACIJI „ZIMSKI AKVAREL –

ADVENTSKE I BOŽIČNE SVEČANOSTI U SPLITU 2018./2019. GODINE“;

( za objekt – kućicu sa pripadajućom opremom ) od 01.prosinca 2018. do 07.siječnja 2019. godine

Temeljem objavljenog javnog poziva i preuzete dokumentacije dostavljam ovu ponudu za sudjelovanje i izlaganje na manifestaciji „Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“; objekta naznačenog u nacrtu oznakom i brojem:

                                kao prioritetnu ponudu po iznosu od                          

                                kao alternativnu ponudu po iznosu od                        

                                kao alternativnu ponudu po iznosu od                        

                                kao alternativnu ponudu po iznosu od                          

Napomena: početni iznos zakupnine je naveden po tipovima objekta.

Ponuđeni iznos ne smije biti manji od početnog. Ponuđeni iznos mora biti izražen bez troškova PDV-a.

U prilogu ponude dostavljam traženu dokumentaciju.

Datum:                              

Potpis i pečat  osobe ovlaštene za zastupanje

PODACI  O PONUDITELJU:

1.1. Naziv                                                                                                                               

1.2. Sjedište                                                                                                                           

1.3. OIB

1.4. Tel/fax/e-mail                                                                                                                  

1.5. Osoba ovlaštena za zastupanje                                                                                           

1.6. Banka i broj računa                                                                                                   

1.7. Opis sadržaja svog izložbenog programa, navodeći proizvode i usluge koje se izlažu

P O N U D A

ZA SUDJELOVANJE I IZLAGANJE  NA MANIFESTACIJI „ZIMSKI AKVAREL –

ADVENTSKE I BOŽIČNE SVEČANOSTI U SPLITU 2018./2019. GODINE“;

( za komercijalno – zabavnu zonu  ) od 01.prosinca 2018. do 7.siječnja 2019. godine

Temeljem objavljenog javnog poziva i preuzete dokumentacije dostavljam ovu ponudu za sudjelovanje i izlaganje na manifestaciji „Zimski  akvarel – adventske i božićne svečanosti  u Splitu 2018./2019. godine“;   za komercijalno – zabavnu zonu:

Ponuđena zona                                                Ponuđena zakupnina                                    

Napomena: Ponuđeni iznos ne smije biti manji od početnog. Ponuđeni iznos mora biti izražen bez troškova PDV-a.

U prilogu ponude dostavljam traženu dokumentaciju.

Datum:                              

Potpis i pečat  osobe ovlaštene za zastupanje

PODACI  O PONUDITELJU:

1.1. Naziv                                                                                                                               

1.2. Sjedište                                                                                                                           

1.3. OIB

I Z J A V A

kojom ja

, osobna iskaznica br.

, izdana od

ponuditelja

, OIB:

kao osoba ovlaštena za zastupanje

, izjavljujem da sam upoznat/a sa općim i posebnim

uvjetima organizacije i održavanja manifestacije „Zimski  akvarel – adventske i božićne svečanosti  u

Splitu 2018./2019. godine“; te da iste prihvaćam i prema njima se obvezujem  postupati.

Datum:                              

Potpis i pečat  osobe ovlaštene za zastupanje

Skip to content