Poziv za dostavljanje ponuda za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula p8-d za gradsku plažu Žnjan

Poziv za dostavljanje ponuda za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula p8-d za gradsku plažu Žnjan

Izjava 1

Izjava 2

RASPORED UGOSTITELJSKIH SKLOPOVA – PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM PLAŽA ŽNJAN

Spalatum D.M.C. d.o.o. 

Kralja Zvonimira 14 (11.kat), 21000 Split 

OPĆI I POSEBNI UVJETI 

Najma tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula P8-D za gradsku plažu Žnjan  

 1. godine

Spalatum D.M.C. d.o.o. objavljuje  

P  O  Z  I  V 

za dostavljanje ponuda za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula  P8-D za gradsku plažu Žnjan 2019. godine 

Spalatum D.M.C. d.o.o. kao vlasnik tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula za gradsku plažu Žnjan 2019. godine poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula P8- D u razdoblju od 12. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine 

Zainteresirani ponuditelji dužni su preuzeti dokumentaciju za dostavljanje ponude temeljem ovog poziva na web adresama Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr i Grada Splita www.split.hr.  

Ponude se podnose u vremenskom razdoblju od 04.07.2019. do 09.07.2019. godine  

Ponuditelji su dužni dostaviti svoju ponudu najkasnije do 09srpnja 2018. godine putem pošte ili neposredno u prostorije Spalatum D.M.C. d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21 000 Split, u vremenu od 09:00 do 15:00. Do navedenog sata i dana ponuda mora biti zaprimljena bez obzira na način dostave. 

Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave sve tražene dokaze sposobnosti, uredno popune i dostave Ponudu za sudjelovanje, prihvate opće i posebne uvjete o najmu ugostiteljskih i skladišnih modula i dostave traženu dokumentaciju do naprijed navedenog roka. 

Odluku o prihvatu ponude donosi Povjerenstvo za odabir najboljeg ponuđača za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula P8-D za gradsku plažu Žnjan 2019, a organizator – Spalatum D.M.C. d.o.o. će odluku o izboru objaviti na web stranicama Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr   10.07.2019. godine

Otvaranje ponuda će biti javno u prostorijama Spalatum D.M.C.-a d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21 000 Split dana 09.07.2019. godine u 15:00, do kojeg trenutka moraju biti fizički dostavljene sve ponude bez obzira na način dostave.  

SPALATUM D.M.C. d.o.o. 

OPĆI I POSEBNI UVJETI NAJMA TIPSKIH UGOSTITELJSKIH I SKLADIŠNIH MODULA P8-D ZA GRADSKU PLAŽU ŽNJAN 2019GODINE 

OPĆI UVJETI 

 1. Ovim Općim uvjetima propisuje se postupak javnog poziva za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula P8-D za gradsku plažu Žnjan 2019. godine; uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje sudjeluju temeljem poziva; uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje sudjeluju kao najmoprimci odnosno ponuditelji; ostala prava i obveza stranaka. 
 1. Najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula  P8-D traje u razdoblju od 12. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019godine 
 1. Svi sklopovi su ucrtani u Nacrtu (RASPORED UGOSTITELJSKIH SKLOPOVA – PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM PLAŽA ŽNJAN) u prilogu ove dokumentacije, zajedno s tehničkim karakteristikama i specifikacijama te nacrtima pojedinog tipskog modula koja se nudi uz isti, a koji Nacrt čini sastavni dio ovih općih uvjeta. 
 1. Sklop  su označeni pripadajućim slovom i brojem za ugostiteljske i skladišne module kako slijedi: 
 • Sklop tip P8-D (ugostiteljstvo) – u nacrtu označeni P8-D – su objekti koji se sastoji od dva modula  SM01 tipski ugostiteljski objekt od 12m2, modul SM03 tipski objekt 12m2 – locker (u naravi skladišni prostor), služi za spremište u funkciji ugostiteljskog objekta, pravo korištenja javnog WC-a i prodaji proizvoda i usluga, čija je oprema opisana u tehničkim karakteristikama, a početna godišnja zakupnina za 2019. godinu iznosi 75.000,00 kuna uvećana za iznos PDV-a. Najmoprimac je u obvezi nakon sklapanja predugovora s najmodavcem od grada Splita dobiti i koncesijsko odobrenje sukladno uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN br.36/07,63/08,133/13 i 63/64) za terasu površine 288 m2 po cijeni koja je određena planom upravljanja pomorskim dobrom Grada Splita u iznosu od 400,00kn za 1 m2, a što bi za navedenu površinu iznosilo 115.200,00kn i 45.000,00 kn što je cijena za koncesijsko odobrenje za 3 tipska modula,  Najmoprimcu nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez odobrenja Spalatum D.M.C-a. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta biti će najveći ponuđeni iznos godišnje zakupnine za 2019. godinu. 

POSEBNI UVJETI  

 1. Najmoprimac preuzima module u opisanom stanju iz tehničke dokumentacije, na točnoj lokaciji kako je to utvrđeno u Nacrtu. 
 1. Najmoprimci su dužni najkasnije 24 sata prije početka rada dovršiti postavljanje kompletne ugostiteljske opreme te omogućiti najmodavcu uz prisutnost komunalnih redara, pregled postavljene opreme radi usporedbe s dostavljenom ponudom. 
 1. Uređenje  prostora vrši najmoprimac sukladno prihvaćenoj ponudi. Prije postavljanja vlastite opreme najmoprimac će stupiti u posjed objekta o čemu će se sačiniti zapisnik u kojem će se osobito konstatirati stanje objekta i opreme koju najmoprimac preuzima. 
 1. Namjena u odnosu na koje je prihvaćena ponuda najmoprimca bitan su element Ugovora pa ukoliko najmoprimac u objektu bude nudio namjenu različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, najmodavac može raskinuti Ugovor o najmu  uz zadržavanje uplaćenog iznosa na ime ugovorne kazne te uz isključivanje najmoprimca iz najma.  
 1. Najmoprimcu nije dopušteno davati u podzakup ili na korištenje prostor trećoj osobi. Najmoprimcu nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez dozvole najmodavca.  
 1. U slučaju da najmodavac prema odredbama ovih općih i posebnih uvjeta i Zakona o obveznim odnosima jednostrano raskine Ugovor, raskid nastupa danom predaje preporučene pošiljke sa izjavom o raskidu na poštu, a najmoprimac je obavezan u roku od 8 sati predati posjed objekta najmodavcu. U slučaju da najmoprimac prekrši bitne elemente ovih općih i posebnih uvjeta, Ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu. 
 1. Najmoprimac mora na vidnom mjestu istaknuti svoju tvrtku ili druge odgovarajuće podatke i cijene proizvoda i usluga koje prodaje, prema pozitivnim zakonskim propisima koji vrijede za ugostiteljske objekte.  
 1. Po završetku najma najmoprimac je obavezan najmodavcu predati tipske module u stanju u kakvom ih je zaprimio, o čemu će se sačiniti zapisnik u kojemu će se osobito utvrditi stanje istih, te sve opremu ukloniti u roku od 24 sata po službenom isteku najma. U slučaju da se, zbog izvanrednih okolnosti i više sile oprema ne može otpremiti unutar navedenog vremena, najmoprimci su dužni zatražiti suglasnost najmodavca  za odlazak sa prostora u nekomu drugom terminu.  
 1. Najmoprimac je obavezan postupati sukladno ovim općim i posebnim uvjetima i opće prihvaćenim normama ponašanja uključujući osobito propise o javnom redu i miru i posebnim propisima o komunalnom redu.  
 1. Najmodavac će jednom mjesečno obaći prostor te utvrditi stvarno stanje zapisnikom u prisustvu najmoprimca 
 1. Najmoprimci su dužni  objekt i opremu – vratiti najmodavcu  ili osobi koju odredi   nakon prestanka Ugovora. Ukoliko bi došlo do oštećenja tipskih objekata ili opreme uslijed upotrebe ili otuđenja, najmodavac  je ovlašten nastalu štetu potraživati od najmoprimca i u svrhu naknade nastale štete aktivirati Zadužnicu s jamcem platcem na iznos od 100.000,00kn. 
 1. Osiguranje opreme na terasi i u modulima u obvezi je najmoprimca i za iste najmodavac  ne snosi nikakvu odgovornost. 

Najmoprimci su dužni tijekom trajanja najma brinuti o ustupljenim tipskim objektima i opremi pažnjom dobrog gospodarstvenika, te odgovaraju najmodavcu za oštećenja ili nestanak istih. 

Najmoprimci su dužni prema uputi najmodavca provoditi mjere osiguranja i zaštite ustupljene opreme te u slučaju nepridržavanja uputa najmodavca snose sve posljedice nestanka i oštećenja istih na način da bezuvjetno ovlašćuju najmodavca da u ime i za račun najmoprimca dobavi uništenu ili oštećenu opremu. 

 1. Najmodavac  je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor za svako postupanje suprotno ovim općim i posebnim uvjetima, a osobito za: 
 • nesavjesno postupanje i oštećenje tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula 
 • neizvršavanje plaćanja godišnje zakupnine u predviđenom vremenskom roku 
 • gubitak koncesijskog odobrenja za ugostiteljsku djelatnost od Grada Splita na lokaciji unajmljenog sklopa 
 1. Prethodno navedene povrede pored osoba koje su na to ovlaštene pozitivnim propisima,  ovlašteni su utvrditi predstavnici najmodavca 
 1. U slučaju ponovljenog kršenja prethodno navedenih odredbi kao i drugih odredbi ovih općih i posebnih uvjeta za koje nije drugačije propisano, najmodavac je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor. 
 1. Po završetku najma, najmoprimac je obvezan najmodavcu ili osobi koju on odredi predati objekt i dodatnu opremu u stanju u kakvom ih je zaprimio 
 1. Istekom ugovornog zakupa najmodavac i ponuditelj će potpisati primopredajni zapisnik nakon kojeg će najmodavac ponuditelju predati zadužnicu ako najmodavac utvrdi da nema oštećenja i razloga za aktiviranje zadužnice. 

PONUDA 

 1.  Ponuda za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula podnosi se na obrascu za jedan sklop iz članka 4. Općih uvjeta. 
 1. Najmoprimac je dužan kod  ponude naznačiti ponuđeni iznos. Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja uvjeta biti će najveći ponuđeni iznos naknade ili zakupnine. 
 1. Ponude s pripadajućom dokumentacijom podnose se u vremenskom razdoblju od 04.07. do 09.07.2019. godine u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA NAJAM TIPSKIH UGOSTITELJSKIH I SKLADIŠNIH MODULA P8-D ZA GRADSKU PLAŽU ŽNJAN 2019. GODINE”, putem pošte ili neposredno u prostorije Spalatum D.M.C. d.o.o. na adresi Kralja  Zvonimira 14. (11.kat), 21000 Split, u vremenu od 09:00 do 15:00.  
 1.  Nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati. 
 1. Ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti: 
 2. Ispunjeni obrazac ponude sa osnovnim podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu (ime/naziv, adresa/sjedište, OIB, telefon, mobitel, -mail, poslovni račun).Za ponudu mora se naznačiti ponuđeni iznos godišnje zakupnine. 
 3. Bjanko zadužnicu s jamcem platcem  obvezno navedenim, a on mora biti osoba ovlaštena za zastupanje, na iznos od 100.000,00 kuna kao sredstvo osiguranja od nastanka štete ili plaćanja ugovorne kazne u slučaju prihvaćanja/odabira ponude, 
 4. Bjanko zadužnicu  s jamcem platcem (osobom ovlaštenom za zastupanje) obvezno navedenim na iznos od 50.000,00 kuna kao jamstvo za ozbiljnost ponude 
 5. izjavu  osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o prihvaćanju ovih općih i posebnih uvjeta- prilog ovom Pozivu 
 6. BON2/SOL kojim ponuditelj dokazuje da nije bio u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci. BON2/SOL ne smije biti stariji od 30 dana od dana otvaranja ponuda 
 7. Povijesni izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajući registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave ovog poziva kojim dokazuje da je ponuditelj registriran za ugostiteljsku djelatnost i to najmanje 6 (šest) mjeseci duže od dana objave poziva 
 8. Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana objave poziva na kojom se dokazuje da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja 
 9. Najmoprimac ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu, a pod pojmom najmoprimac podrazumijeva se ponuditelj , osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici.  Pod vezanim subjektima podrazumijevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjeru podataka Najmodavac vrši uvidom u sudski registar.  

Za potrebe ovog dokaza ponuditelj svojoj ponudi prilaže Potvrdu Grada Splita koju obvezno mora zatražiti na e-mail: ivana.orlovic@split.hr ,cc marina.grgic@split.hr. 

Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling će potvrdu izdati u tijeku istog ili slijedećeg dana od traženja, a Ponuditelj će ju preuzeti u Gradu Splitu, Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling , Obala kneza Branimira 17, III kat. 

 1. Jamstvo (Bjanko zadužnica) za ozbiljnost ponude biti će upotrijebljeno u slučaju odustajanja ponuditelja od njegove ponude, odnosno ako ponuditelj, premda je njegova ponuda prihvaćena, odbije potpisati Predugovor te Ugovor o najmu ili pak ako ne plati cjelokupnu zakupninu ili dostavi traženu bankovnu garanciju.   

ODLUKA O ODABIRU 

 1. Povjerenstvo za odabir najmoprimaca tipskih ugostiteljskih modula za gradsku plažu Žnjan 2018/2019. godine, izvršiti će odabir ponuda cijeneći pritom ovim općim i posebnim uvjetima propisane kriterije. 
 1. Povjerenstvo za odabir najmoprimaca tipskih ugostiteljskih modula za gradsku plažu Žnjan 2018/2019. godine neće razmatrati  neku od ponuda u slučaju da ona nije podnijeta u roku, ne sadrži propisanu dokumentaciju ili ne ispunjava opće i posebne propisane uvjete. 
 1. Povjerenstvo za odabir najmoprimaca tipskih ugostiteljskih modula P8-D za gradsku plažu Žnjan 2019. godine pristupiti će odabiru  valjanih ponuda. Glavni kriterij odabira biti će najveći ponuđeni iznos godišnje zakupnine. U slučaju identične ponuđene cijene godišnje zakupnine, biti će odabrana ponuda koja je zaprimljena ranije. 
 1. Odluka o odabiru objaviti će se na web stranicama organizatora Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr  najkasnije dana 10srpnja 2019. godine

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude, Povjerenstvo zadržava pravo odabrati slijedećeg najboljeg ponuditelja.   

 1. Podnošenje prigovora ili drugih pravnih radnji protiv odabira ne odgađa njeno izvršenje. 
 1. Najmodavac zadržava pravo produženja rokova poziva za dostavu ponuda, te odustajanja od cijelog poziva za dostavu ponuda. 

SKLAPANJE PREDUGOVORA / UGOVORA 

 1. Izabrani ponuditelji dužni su pristupiti sklapanju predugovora o najmu tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula P8-D za gradsku plažu Žnjan 2019.godine sa organizatorom Spalatum D.M.C. d.o.o. do 12srpnja 2019. godine i prethodno izvršiti uplatu cjelokupnog ponuđenog iznosa zakupnine za 2019. godinu. Nadalje, dužni su dobiti koncesijsko odobrenje od Grada Splita za sklop koji su dobili u najam, kao i pripadajuću vezanu površinu sklopa te su dužni prezentirati dokaz o cjelokupnoj uplati koncesijskog odobrenja prema Gradu Splitu ovlaštenoj osobi najmodavca prije sklapanja Ugovora. 
 1. Ukoliko izabrani ponuditelj ne izvrši uplatu cjelokupnog iznosa prije sklapanja predugovora, ostavljenom roku do 12.07.2019., smatra se da je odustao od ponude.  
 1. Povjerenstvo za odabir ponuditelja za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula P8-D za gradsku plažu Žnjan 2019. godine, u slučaju da izabrani ponuditelj ne pristupi uplati cjelokupnog iznosa, ili ne pristupi sklapanju predugovora odabrat će slijedećeg najboljeg ponuditelja.  
 1. Zadužnicu u slučaju zaključenja Ugovora, najmodavac je ovlašten upotrijebiti radi naplate ugovorne kazne i/ili naknade štete nastale u svezi s Ugovorom.  
 1. Odredbe općih i posebnih uvjeta sastavni su dio odredbi navedenog Ugovora. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 1. Na odnose koji nisu uređeni ovim općim i posebnim uvjetima primjenjuju se propisi obveznog prava. 
 2. Najmodavac zadržava pravo dodjele dodatnih bodova u budućem natječaju,  najmoprimcima koji uredno ispune sve uvjete iz ovog Ugovora, ukoliko najmodavac postane glavni koncesionar i upravitelj Žnjanske plaže nakon konačnog rješenja.  
 1. 45.U slučajuspora nadležan je sud u Splitu. 
Skip to content