JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NAJAM KLIZALIŠTA U STROSSMAYEROVOM PARKU (ĐARDIN) U SKLOPU MANIFESTACIJE „ ZIMSKI AKVAREL U SPLITU 2019/2020“.

Turistička zajednica grada Splita

Obala hrvatskog narodnog preporoda 9

21 000 Split

Objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NAJAM KLIZALIŠTA U STROSSMAYEROVOM PARKU  (ĐARDIN) U SKLOPU  MANIFESTACIJE „ ZIMSKI AKVAREL U SPLITU 2019/2020“.

 

 

I.Ponude za izbor ponuditelja klizališta u okviru manifestacije„ ZIMSKI AKVAREL U SPLITU 2019/2020“ mogu podnijeti pravne i fizičke osobe, koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je predmet ovog Poziva.

II.„ ZIMSKI AKVAREL U SPLITU 2019/2020“ održat će se od 30. 11. 2019. do 02.01.2019.godine u Đardinuu sklopu kojeg će se organizirati postavljanje ledene površine i klizališta.

III. Ponuditelj je dužan osigurati/ponuditi sljedeće:

 • podloga klizališta sa stazama za klizanje površine ukupnog kapaciteta za 200 klizača, ne narušavajući zelene površine kao i hortikulturu parka
 • nacrt / slika / orto foto slika klizališta
 • transport kompletne opreme za klizalište do i od lokacije postavljanja
 •  montaža cjelokupne opreme u cjelinu i dovođenje u funkciju
 • dovoz adekvatne količine rashladne tekućine glycola te punjenje sistema
 • puštanje opreme u rad i podešavanje parametara rada te svakodnevni nadzor rashladnog uređaja
 • stručne osobe za montažu, održavanje i demontažu(dokaz da ponuditelj ima zaposlenog jednog ili više djelatnika sa VŠS/ VSS stručnom spremom iz strojarske struke zbog potrebe projektiranja hlađenja kao i održavanja ledene površine)
 • postavljanje reklami u okviru klizališta
 • zaleđivanje/ odleđivanje ledene površine
 • 24 sata online ili telefonsko dežurstvo tehničara i montera za slučaj potrebe intervencije te svakodnevno održavanje ledene površine
 • organiziranje tima osoba obučenih za provođenje aktivnosti na ledenom parku
 • zaštitarsko čuvarsku službu isključivo za klizalište u periodu kada je u funkciji
 • organizacija rada i upravljanje ledenim parkom Đardin koja podrazumijeva slijedeće:
 • svakodnevna aktivnost u radu sa posjetiteljima ledenog parka
 • čišćenje ledene plohe
 • održavanje ispravnosti i kvalitete ledene plohe
 • izdavanje klizaljki i drugih rekvizita posjetiteljima
 • naplata ulaznica i korištenja rekvizitau ime i za svoj račun
 • organiziranje besplatnog klizanja za djecu vrtića i osnovnih škola Grada Splita u jutarnjim terminima u periodu od 10-13 sati svakim danom izuzev vikenda i praznika.
 • organiziranje po potrebi škole klizanja za početnike i napredne klizače, vrtiće i osnovne škole
 • osmišljavanje animacijskog programa tijekom rada klizališta za djecu i mlade uz nadzor prethodno odobrenje TZ Split –a  i Spalatum DMC-a
 • osmisliti program otvaranja i zatvaranje klizališta
 • planiranje i provođenju dodatnih evenata koji će se održati na klizalištu uz nadzor TZ Split i Spalatum DMC prethodno odobrenje  TZ Split –a  i Spalatum DMC-a
 • izradu plana tehničkog postavljanja
 • izradu pravilnika korištenja klizališta
 • izradu marketing plana za navedeno klizalište
 • ustupanje marketing prostora klizališta TZ Split (30% reklamnih pozicija na ogradi unutar klizališta)
 • Polica osiguranja za posjetitelje klizalištakao i za opremu klizališta
 • program organiziran u sklopu predmetnog klizališta biti će u skladu sa Zakonom o javnom redu i mirui ostalim zakonima i propisima
 • nakon završetka kompletna oprema (klizalištei ostalo) mora biti uklonjena u roku od 10 dana.
 • Osigurati radno vrijeme od 10:00 do 21:00 za vrijeme trajanja manifestacije

 

IV.Organizator je dužan osigurati/ponuditi sljedeće:

 • Postavljanje 4 ugostiteljske kućice, 1 trgovačku kučicu te 1 kućicu za skladištenje opreme i 1 kućicu za prodaju ulaznica
 • slobodnu površinu za montažu, prilaz kamionom do odabrane lokacije teodgovarajući viličar (7 tona s velikim vilicama) i kran
 • priključak električne energije i elektro kabel za napajanje do rashladnog agregata, prikapčanje rashladnog uređaja na elektro mrežu te podmirenje potrošnje el. Energije.
 • priključak za vodu i gumeno crijevo dovoljne dužine sa mlaznicom, min. presjeka ¾“ te podmirenje potrošnje vode.
 • zaštitarsko čuvarsku službu isključivo za klizalište u periodu kada ono nije u funkciji
 • Razglas, rasvjetu te adventsko uređenje klizališta

V. Turistička zajednica grada Splita će, u suradnji s Gradom Splitom,osigurati financijska sredstva u iznosu od400.000,00 kuna brutto za sufinanciranje klizališta

VI. Turistička zajednica grada Splita će, u suradnji s Gradom i tvrtkom Spalatum DMC, odabranom organizatoru bez naknade osigurati i dopustiti korištenje javne površinena kojoj će biti postavljeno klizalište

VII.  Ponuda mora sadržavati slijedeće:

 • detaljan opis animacijskog programa,
 • kompletantroškovnik razrađen po stavkama,
 • plan promidžbenih aktivnosti,
 • potvrdu porezne uprave, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva, o stanju duga (ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta), kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • potvrdu o nekažnjavanju osobe odgovorne za zastupanje ponuditelja,
 • presliku izvatka iz sudskog ili drugog relevantnog registra, ne starijeg od 30 dana od dana objave Oglasa (ponuditelj mora biti registriran za usluge iz Poziva),
 • Ponuditeljne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu, a podrazumijeva se ponuditelj, osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim subjektima podrazumijevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjerapodataka se vrši uvidom u sudski registar.
 • Za potrebe ovog dokaza ponuditelj svojoj ponudi prilaže Potvrdu Grada Splita koju obvezno mora zatražiti na e-mail: orlovic@split.hr ,cc marina.grgic@split.hr.
 • Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling će potvrdu izdati u tijeku istog ili slijedećeg dana od traženja, a Ponuditelj će ju preuzeti u Gradu Splitu (osobno ili putem emaila skenirani dokument).
 • Potvrdu Turističke zajednice grada Splita (Ured za iznajmljivače) da ne postoje dospjela dugovanja prema Turističkoj zajednici,a Ponuditelj će ju preuzeti u Turističkoj zajednici (osobno ili putem e-maila skenirani dokument).
 • Izjavu da će ponuditelj u slučaju odabira dati garanciju za dobro izvršenje ugovora u vidu bianco zadužnice solemnizirane po javnom bilježniku, s osobnim jamstvom odgovorne osobe ponuditelja, i to u visini ugovorene vrijednosti.
 • Povijesni izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave ovog poziva kojim dokazuje da je ponuditelj registriran za ugostiteljsku djelatnost i to najmanje 3 (tri) godine duže od dana objave poziva
 • stručne osobe za montažu, održavanje i demontažu (dokaz da ponuditelj ima zaposlenog jednog ili više djelatnika sa VŠS/ VSS stručnom spremom iz strojarske struke zbog potrebe projektiranja hlađenja kao i održavanja ledene površine)

VIII. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

Ponuda koja zadovolji sve zahtjeve iz prethodnih dijelova  Javnog Poziva u kojoj ponuditelj dokaže sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku te stručnu sposobnost, vrednuje se na temelju kriterija za odabir ponude.

Kriteriji za odabir su:

(a)detaljni opis programa organizacije,

(b) troškovi organizacije (najpovoljnija ponuda)

(c) najmanje 3 godine iskustva u organizaciji istih ili sličnih manifestacija ( dokaz potvrda organizatora manifestacije).

 1. Ponuditelj je dužan najkasnije 12 sati prije početka rada dovršiti postavljanje kompletne opreme te omogućiti organizatoruuz prisutnost komunalnih redara, pregled postavljene opreme radi usporedbe s dostavljenom ponudom.
 2. Ponuditelju nije dopušteno davati u podzakup ili na korištenje prostor trećoj osobi. Ponuditelju nije dopušteno postavljati na vanjskim površinama vlastite uređaje ili opremu bez dozvole organizatora.

Ponuditelj mora na vidnom mjestu istaknuti svoju tvrtku ili druge odgovarajuće podatke i

cijene proizvoda i usluga koje prodaje, prema pozitivnim zakonskim propisima koji vrijede

XI.Ponuditelj je obavezan postupati sukladno  opće prihvaćenim normama ponašanja uključujući osobito propise o javnom redu i miru i posebnopropisima o komunalnom redu.

XII. Ponuditelj je obavezan pokrenuti i kasnije provoditi projekt sukladno preuzetim obvezama i očekivanju Organizatora, te da će bez obzira na moguće gubitke u ostvarenju prihoda nastalih vremenskim neprilikama i drugim razlozima koji nisu uvjetovani činidbama Organizatora biti u mogućnosti neometano izvršiti svoje obveze u projektu do njegovog završetka.

XIII. Ponuditelj je dužan prostor vratiti u prvobitno stanje, a sve nastale štete sanirati putem ovlaštenog trgovačkog društva Parkovi i nasadi d.o.o. i to o vlastitom trošku.

XIV. Ponude s pripadajućom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom („NE OTVARAJ – PONUDA ZA NAJAM KLIZALIŠTA U STROSSMAYEROVOM PARKU  -ĐARDINU SKLOPU  MANIFESTACIJE „ ZIMSKI AKVAREL U SPLITU 2019/2020“ osobno u Turističkoj zajednici grada Splita, Obala hrvatskog narodnog preporoda 9, Split u periodu od 8 – 16 sati od ponedjeljka do petka ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

 1. Rok za podnošenje ponude je zaključno sa danom 16.10.2019 godine do 15 sati.Do navedenog sata i dana ponuda mora biti zaprimljena bez obzira na način dostave.

XVI. Nepotpune i nepravovremene pristigle ponude neće se uzeti u razmatranje.

XVII. Odluka o odabiruOrganizator će donijeti u najkraćem roku.

XVIII. Turistička zajednica zadržava pravo ne izvršiti izbor bilo koje od pristiglih ponuda.

XIX. Turistička zajednice će odobrena sredstva doznačiti organizatoru polovicu iznosa iz točke V. na žiro račun odmah nakon potpisivanja Ugovora a drugu polovicu nakon ispostavljenog izvješća i po primitku vjerodostojne dokumentacije(izvješće o realizaciji i utrošenim sredstvima, i/ili druga dokumentacija, računi izvođača/dobavljača). Rok za dostavu dokumentacije je 20 dana po završetku organizacije.

 1. Turistička zajednica će s odabranim organizatorom zaključiti Ugovor o organizaciji, kojim će regulirati svoja međusobna prava i obveze.

XXI. Sve dodatne informacije o sudjelovanjuna Javnom pozivu ponuditelji mogu dobitina telefon Turističke zajednice grada Splita 021 348600 ili putem emaila info@visitsplit.com

 

 

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SPLITA

 

 

 

 

Skip to content